Zásady ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů v podobě e-mailových adres je společnost Pyramida Průhonice s.r.o. IČ: 25113429, se sídlem U Pyramidy 721, 252 43 Průhonice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 50691 (dále jen „Správce“).

Správce zpracovává pouze osobní údaje příjemce obchodního sdělení v podobě e-mailového kontaktu tak, že e-mailovou adresu archivuje a využívá pro pravidelné zasílání obchodních sdělení svých produktů a služeb. Zpracování probíhá pouze pomocí vlastních zaměstnanců zavázaných mlčenlivostí, nedochází a nebude docházet k žádnému předávání e-mailových adres třetím osobám nebo do třetích zemí.

Účelem zasílání obchodních sdělení je nabídka produktů a služeb Správce osobám, které mají obecný zájem tyto produkty odebírat s tím, že právním základem pro toto zasílání je souhlas adresáta obchodního sdělení.

Souhlas se zasíláním je možno kdykoliv a bezplatně odvolat na webových stránkách www.pyramidapruhonice.cz. Po odvolání souhlasu dojde k vymazání e-mailové adresy a obchodní nabídky již nebudou zasílány. Odvoláním Vašeho souhlasu však nebude dotčena předchozí zákonnost zpracování Vašeho e-mailu a zasílání obchodních nabídek v minulosti.

Každý adresát obchodního sdělení může změnit svou e-mailovou adresu, může žádat o sdělení účelu a právního základu pro zpracování jeho e-mailové adresy. Má právo žádat o vymazání své e-mailové adresy ze seznamu Správce. Má právo žádat o pozastavení zasílání obchodních sdělení v případě, že namítá zákonnost tohoto zasílání. Má právo být vyrozuměn o úpravách a změnách účelu zasílání včetně dalších změn týkajících se zpracování jeho e-mailové adresy. Má právo podat námitku proti zpracování jeho e-mailové adresy pro potřeby zasílání obchodních sdělení. Má právo obrátit se na dozorový úřad se svou stížností proti zpracování jeho e-mailové adresy a obsahu obchodního sdělení. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 Holešovice.

Tyto zásady se netýkají jiného zpracování, než zasílání obchodních sdělení ze strany Správce obsahujících produkty a služby nabízené Správcem. Zejména se netýkají zpracování dalších osobních údajů v případě, že adresát je ve smluvním nebo jiném vztahu ke Správci.